Privacybeleid

Herzieningsdatum: 25 Maart 2022

Basisbeleid

Adventure, Inc. (hierna het "Bedrijf" genoemd) besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonlijke informatie in overeenstemming met het volgende basisbeleid, in erkenning van de sociale verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke wetten en voorschriften van Japan die van toepassing zijn op de bescherming van persoonlijke informatie en om persoonlijke informatie op een passende manier te beheren.


 • Naleving van Wetten, Voorschriften en Richtlijnen met Betrekking tot Persoonlijke Informatie
 • Het Bedrijf begrijpt het doel en de inhoud van de Wet op de Bescherming van Persoonlijke Informatie, gerelateerde wet- en regelgeving, richtlijnen opgesteld door relevante ministeries en agentschappen en dit Privacybeleid, en zal dergelijke wet- en regelgeving naleven, en zal alle redelijke inspanningen leveren om de en persoonlijke informatie te beschermen.
 • Oprichting van een Beheersysteem voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens
 • Het bedrijf zal ervoor zorgen dat zijn bestuurders en werknemers de details en het belang van de bescherming van persoonlijke informatie begrijpen en een managementsysteem opzetten voor de bescherming van persoonlijke informatie.
 • Verbetering van de Bescherming van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf zal zich voortdurend inspannen om het juiste beheer en de bescherming van persoonlijke informatie te verbeteren en te waarborgen.
 • Snelle Reactie op Vragen en Klachten
 • Het bedrijf zal onmiddellijk reageren op verzoeken om openbaarmaking, correctie, toevoeging, opschorting van gebruik of verwijdering van persoonlijke informatie, uitoefening van rechten met betrekking tot de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), en andere meningen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie. Het contactpunt voor vragen is zoals beschreven in clausule "11) Contact voor Privacybeleid" hieronder.
 • ※GDPR is de "EU General Data Protection Regulation" gericht op het beschermen van persoonlijke informatie (data) binnen de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de Europese Unie (EU).

Beheer van Persoonlijke Informatie

In overeenstemming met het "Basisbeleid" zal het Bedrijf de wetten, voorschriften en andere normen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie naleven en dergelijke informatie op een gepaste manier beheren.

 • 1) Verwerving van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf zal persoonlijke informatie op een passende en eerlijke manier verkrijgen door middel van de volgende methoden.
  • a) Informatie die rechtstreeks door gebruikers van skyticket wordt verstrekt via gebruikersregistratie, invoer van applicatie-informatie, telefonische of e-mailvragen en soortgelijke methoden
  • Informatie die moet worden verkregen omvat naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, paspoortinformatie, naam van de transferagent (voor bank- of posttransferbetalingen), rekeninginformatie voor terugbetaling (annuleringsrestituties), informatie van begeleidende passagiers (naam, geslacht, geboortedatum, paspoortinformatie), lokale informatie voor overzeese vliegtickets, informatie over lokale accommodatie op bestemming, adres en verzekeringsbegunstigde informatie voor overzeese vliegtickets (reisverzekering tijdens reis), persoonlijke bezittingen wanneer aan boord gaan van een veerboot, grootte van het voertuig (auto/motorfiets) wanneer reizen inclusief instappen in het voertuig), slagen of mislukken van betalingen, betalingsgerelateerde informatie vereist door de betalingsinstantie afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde betalingsmethode, informatie vereist door elke dienstverlener voor terugbetalingen in geval van annulering en details van vragen.
   • ※Alle creditcardinformatie die door gebruikers op skyticket is ingevoerd, wordt rechtstreeks naar creditcardmaatschappijen en fraudedetectiebedrijven gestuurd zonder door skyticket te gaan en het bedrijf verkrijgt, verifieert of bewaart dergelijke informatie niet
  • b) Het ontvangen van de bovenstaande informatie van een gebruiker van een derde partij op basis van de toestemming van de gebruiker
  • c) Automatisch opnemen en ophalen van informatie wanneer een gebruiker de skyticket-website bezoekt
  • Het bedrijf verzamelt informatie over individuen (persoonlijke informatie/persoonlijk identificeerbare informatie) zoals cookies, IP-adressen, advertentie-ID's (AAID/IDFA), apparaatinformatie en loginformatie met betrekking tot internetgebruik, zoals locatie-informatie en activiteitengeschiedenis. Wanneer een gebruiker persoonlijke informatie aan het bedrijf verstrekt, kan het bedrijf de persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker koppelen aan de persoonlijke informatie van de gebruiker, waarbij dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie ook als persoonlijke informatie zal worden beschouwd.
  • d) Relevante persoonlijke informatie ontvangen van derden die advertentietools gebruiken waarop is geklikt voordat gebruikers toegang kregen tot skyticket
  • Om de effectiviteit van advertenties te evalueren, verkrijgt het bedrijf persoonlijk relevante informatie, zoals informatie over advertenties waarop is geklikt voordat skyticket wordt bezocht via tools die worden beheerd door derden (klikdatum en geadverteerde site) en alleen als de gebruiker hiermee instemt. Beleid kan het bedrijf de verkregen persoonlijk relevante informatie gebruiken om de effectiviteit van de relevante advertenties te evalueren. De informatie zal worden gebruikt in combinatie met de persoonlijke informatie van de gebruiker door deze te matchen met de boekingsgegevens van de gebruiker en andere informatie. Dergelijke informatie zal worden beschouwd als persoonlijke informatie.
 • Persoonlijke informatie die door het bedrijf is verkregen, wordt verwijderd op een moment dat het redelijkerwijs niet langer nodig wordt geacht voor de normale bedrijfsvoering van het bedrijf.
 • 2) Doel van de Verwerving van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf gebruikt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden (zie "7) Gebruik van Cookies" voor details over het gebruik van cookies voor persoonlijk gerelateerde informatie). Het bedrijf is voornemens persoonlijke informatie te verkrijgen en zal het gebruiksdoel duidelijk vermelden wanneer deze rechtstreeks door de gebruiker schriftelijk of via skyticket of andere middelen wordt verstrekt. Het bedrijf zal persoonlijke informatie niet gebruiken buiten het bereik van het gebruiksdoel zonder eerst de voorafgaande toestemming van de gebruiker te verkrijgen.
  • a) Voor skyticket-lidmaatschapsregistratie, loyaliteitspuntenprogramma en andere skyticket-operationele doeleinden
  • b) Voor procedures zoals arrangementen, annuleringen en restituties voor reisdiensten (vluchten, hotels, autoverhuur, bussen, veerboten en tours) aangevraagd via de skyticket-website
  • c) Voor spoedgevallen contact opnemen met de gebruiker in geval van reisletsel, ziekte en/of andere calamiteiten tijdens de reisperiode
  • d) Voor reserverings- en annuleringsprocedures van eten en drinken (restaurant/afhaal) geboekt via skyticket
  • e) Voor het verwerken van optionele reisdiensten (verzekeringen en dergelijke) aangevraagd via skyticket
  • f) Voor het leveren van skyticket Premium Services
  • g) Voor de verzending van door gebruikers gekochte producten
  • h) Voor noodzakelijke communicatie met gebruikers met betrekking tot elk van de bovengenoemde services
  • i) Voor de verspreiding van e-mail, nieuwsbrieven en andere reclame- en promotieaanbiedingen voor producten en diensten die op skyticket worden aangeboden
  • j) Voor de analyse van de browsegeschiedenis, de gebruiksgeschiedenis en dergelijke van gebruikers om de doeltreffendheid van advertenties, marketing en dienstverbeteringen te bepalen
  • k) Voor het geven van antwoorden op adviezen, raadplegingen, klachten en andere mededelingen van gebruikers
  • l) Voor het gebruik van nationale en lokale overheid subsidieprogramma's
  • m) Voor onderzoek en reactie op systeem storingen en -fouten
  • n) Voor nalevingscontroles, monitoring, preventie, analyse en tegenmaatregelen tegen frauduleuze activiteiten en dergelijke
  • o) Voor het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden zoals uiteengezet in clausule "5) Verstrekking van Persoonlijke Informatie aan Derden" hieronder
 • 3) Veilig Beheer van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf heeft de volgende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om lekkage, verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke informatie te voorkomen en om persoonlijke informatie op een veilige manier op gepaste wijze te beheren.
  • a) Formuleren van basisbeleid
  • Vaststelling van een basisbeleid in het interne bedrijfsreglement met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie.
  • b) Disciplinaire voorschriften bij het beheer van persoonlijke informatie
  • Het bedrijf heeft interne voorschriften opgesteld met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle werknemers een goede kennis en begrip hebben van dergelijke voorschriften.
  • c) Implementatie van veiligheidsbeheerpraktijken in de organisatie
   • ⅰ) Ontwikkeling van een organisatiestructuur
   • Formulering van een specifieke afdeling voor het beheer en toezicht op alle zaken met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie.
   • ⅱ) Handelen in overeenstemming met regels en voorschriften met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie
   • Passende handelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de interne regels van het bedrijf voor de bescherming en behandeling van persoonlijke informatie.
   • ⅲ) Het onderhouden van een middel om de verwerkingsstatus van persoonlijke informatie te verifiëren
   • Uitvoeren van routinematige periodieke inspecties en interne audits.
   • ⅳ) Ontwikkeling van een systeem om te reageren op lekkage en andere incidenten met betrekking tot persoonlijke informatie
   • Het ontwikkelen van een handleiding voor het afhandelen van incidenten met betrekking tot persoonlijke informatie en het instellen van een incidentresponsteam in overeenstemming met deze handleiding.
   • ⅴ) Bewaken van de afhandelingsstatus en beoordelen van veiligheidsmaatregelen
   • Er worden regelmatig controles uitgevoerd op de status van de behandeling van persoonlijke informatie en veiligheidsmaatregelen worden herzien wanneer dit nodig wordt geacht.
  • d) Beheersmaatregelen voor persoonlijke veiligheid
  • Medewerkers worden regelmatig getraind in de bescherming van persoonlijke informatie.
  • e) Fysiek beveiligingsbeheer
   • ⅰ) Beheer van zones waar persoonlijke informatie wordt verwerkt
   • Gebieden waar persoonlijke informatie wordt verwerkt, worden gecontroleerd door IC-kaarten (Integrated Circuit).
   • ⅱ) Preventie van diefstal
   • Alle papieren documenten worden bewaard in kasten die zijn beveiligd met sloten.
   • ⅲ) Voorkomen van lekkage bij het overbrengen van elektronische media
   • Voor alle elektronische media zijn wachtwoorden ingesteld.
   • ⅳ) Verwijdering van persoonlijke informatie en verwijdering van apparaten en elektronische media
   • Alle elektronische media worden op een onherstelbare manier weggegooid.
  • f) Technisch beveiligingsbeheer
   • ⅰ) Toegangscontrole en voorkomen van onbevoegde externe toegang
   • WAF (Web Application Firewall) wordt gebruikt om illegale of ongeautoriseerde toegang te beperken.
   • ⅱ) Identificatie en authenticatie van accessor
   • Accessors zijn beperkt tot het noodzakelijke minimum en worden gecontroleerd door identiteitsgegevens (ID's).
   • ⅲ) Voorkomen van lekkage als gevolg van het gebruik van informatiesystemen
   • Versleuteling van gegevens die zijn opgeslagen in de database.
  • g) Identificatie van de externe omgeving
  • Er wordt regelmatig gecontroleerd op externe factorrisico's met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonlijke informatie aan buitenlandse derden is zoals uiteengezet in clausule 6) hieronder.
 • 4) Uitbesteding van Persoonlijke Informatie
 • Het bedrijf kan de verwerking van verkregen persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk overdragen voor zover dit nodig is voor het bereiken van het gebruiksdoel. Het bedrijf zal een geheimhoudingsovereenkomst aangaan die bepalingen bevat met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie en zal al het nodige en passende toezicht uitoefenen op de ontvanger/uitbestede contractanten.
 • ※Serviceproviders Uitbesteden: Ticketing-agenten, groothandels, websitebeheerders, rederijen, leveranciers van marketingtools en andere soortgelijke gerelateerde leveranciers.
 • 5) Verstrekking van Persoonlijke Informatie aan Derden
 • Het bedrijf zal persoonlijke informatie aan derden schriftelijk of met elektromagnetische middelen verstrekken in het kader van de hierboven vermelde gebruiksdoeleinden, zoals hieronder bepaald.
  • a) Verstrekking van persoonlijke informatie bij het boeken van reisdiensten
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Voor het regelen van reisservices, ticketing, terugbetalingen van annuleringen en andere gerelateerde procedures
   • Om de aansprakelijkheid van het Bedrijf te verzekeren in het geval van een reiscontract, onkosten in het geval van een ongeval en andere soortgelijke gerelateerde verplichtingen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, nationaliteit, paspoortnummer, bijzonderheden van de boeking en andere informatie met betrekking tot de boekingsaanvraag
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Elke dienstverlener voor reisdiensten (luchtvaartmaatschappijen, busmaatschappijen, veerbootmaatschappijen, accommodatiefaciliteiten, landexploitanten, reisorganisaties en andere relevante dienstverleners)
   • Reisverzekeringsmaatschappijen
  • b) Verstrekking van persoonlijke informatie bij reserveringen voor eten en drinken (restaurant/afhaal)
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Procedures voor restaurants en afhaalreserveringen, annuleringen en andere gerelateerde diensten
   • Analyse van gebruik
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, telefoonnummer, reserveringsgegevens, geschiedenis van inkomende oproepen, oproepgegevens en andere relevante informatie die nodig wordt geacht
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Restaurants gereserveerd voor elke boeking
   • Telefonische meldings- en analyseservicebedrijven
  • c) Verstrekking van persoonlijke informatie bij het boeken van optionele reisdiensten (bijv. reisverzekering)
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Procedures voor het boeken van relevante diensten
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, ontvanger, boekingsgegevens en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Verzekeringsmaatschappijen en andere relevante dienstverleners
  • d) Persoonlijke gegevens van skyticket Premium Service-gebruikers
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Inschrijving voor lidmaatschap van personeelsvoorzieningen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • E-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, boekingsgegevens en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Aanbieders van personeelsbeloningen
  • e) Persoonlijke gegevens van betalingsdienstgebruikers
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Betalingsverwerking en preventie van frauduleus kaartgebruik
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • Vliegticketinformatie, hotelinformatie, e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit, paspoortnummer, IP-informatie (IP-adres, land- en plaatsnaam), apparaatinformatie (apparaat-ID, taal en gerelateerde informatie)
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Betalingsverwerkende bedrijven, aanbieders van fraudedetectietools
  • f) Persoonsgegevens van gebruikers van subsidieprogramma's
   • ⅰ) Doel van de voorziening
   • Subsidieprogramma aanvragen
   • ⅱ) Te verstrekken persoonsgegevens
   • Aanvraaggegevens, naam, woonplaats (prefectuur en stad) en andere relevante informatie
   • ⅲ) Voorzieningsbronnen
   • Nationale en lokale autoriteiten
  • Het bedrijf zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken behalve in de voorgaande omstandigheden, behalve in de hieronder vermelde gevallen.
  • ○ Wanneer de toestemming van het individu vooraf is verkregen
  • ○ Wanneer wettelijk vereist
  • ○ Wanneer het nodig is om het leven, lichaam of eigendom van een persoon te beschermen en het moeilijk is om de toestemming van de persoon te verkrijgen
  • ○ Wanneer het bijzonder noodzakelijk is om de volksgezondheid te verbeteren of de gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen, en het moeilijk is om de toestemming van de persoon te verkrijgen.
  • ○ Wanneer het noodzakelijk is dat een nationale instelling of een plaatselijk openbaar lichaam of een met haar belaste persoon meewerkt aan de uitvoering van de door de wet bepaalde zaken, zal het verkrijgen van de toestemming van die persoon de uitvoering van de zaken belemmeren. uitoefenen
 • 6) Het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden in het buitenland
  • a) In de volgende gevallen kunnen we persoonlijke informatie verstrekken of uitbesteden aan een derde partij in het buitenland.
   • ⅰ) Wanneer de dienstverlener van de reisdienst en eet- en drinkdienst waarvoor de klant een aanvraag heeft ingediend, een derde partij is in het buitenland, en de dienst wordt verleend aan de derde partij.
   • ⅱ) Bij het toevertrouwen van alle of een deel van de behandeling van verkregen persoonlijke informatie aan een buitenlandse derde partij voor zover nodig om het gebruiksdoel te bereiken.
   • Als u buitenlandse reisdiensten, eten en drinken via skyticket aanvraagt, kunnen we regelingen treffen via overzeese groothandels in de EU, de VS en Zuid-Korea. In dat geval zullen wij, na het sluiten van een geheimhoudingsverklaring waarin bepalingen zijn opgenomen over de omgang met persoonsgegevens, waar nodig en passend toezicht houden op de opdrachtnemer.
  • b) Wanneer we persoonlijke informatie verstrekken aan een derde partij in het buitenland, besteden we deze uit, behalve in het buitenland (* 1) waar de derde partij een systeem heeft voor de bescherming van persoonlijke informatie op hetzelfde niveau als in Japan. uw toestemming zal verkrijgen.
  • c) Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van derden in het buitenland
   • ⅰ) Indien er een derde partij is die uw persoonsgegevens verstrekt of toevertrouwt aan het buitenland, is de informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in dat land het resultaat van het onderzoek door de Commissie Bescherming Persoonsgegevens (https://www.ppc .go.jp/). Controleer het zoals beschreven in personalinfo / legal / kaiseihogohou / #gaikoku). Raadpleeg voor de specifieke landnaam van de aanbieder/ontvanger de e-mail met de reserveringsbevestiging of Mijn pagina van de reisservice of eet- en drinkservice waarvoor je hebt gesolliciteerd, of neem contact op met "11) Vragen over de behandeling van persoonlijke informatie". Neem contact met ons op met behulp van de verstrekte contactgegevens.
   • ⅱ) Het kan worden verstrekt aan landen die niet zijn vermeld in de onderzoeksresultaten van de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u een onderzoek nodig heeft, neem dan contact op met de contactgegevens vermeld in "11) Contact voor vragen over de verwerking van persoonlijke informatie".
    • ※1) Landen die vallen onder de AVG (EU General Data Protection Regulation) en het Verenigd Koninkrijk (door de Personal Information Protection Commission aangewezen als het buitenland met een systeem voor de bescherming van persoonlijke informatie waarvan wordt erkend dat het hetzelfde beschermingsniveau heeft als Japan)
    • ※Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië , Spanje, Zweden, Luxembourgstein, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk
 • 7) Gebruik van Cookies
 • We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze diensten naar behoren werken en om u nog handiger en comfortabeler van dienst te kunnen zijn.
 • Cookies zijn informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat van onze site.
 • We gebruiken cookies voornamelijk voor de volgende doeleinden:
  • ○ Sla uw eerdere zoekopdrachten en instellingen op, zoals aangepaste weergaven
  • ○ Automatische authenticatie van uw account en opslag van inloggegevens
  • ○ Inzicht in de gebruiksstatus van onze services door klanten en analyse voor het verbeteren van services
 • We gebruiken Google Analytics van Google LLC om de gebruiksstatus van onze services te begrijpen en te analyseren om onze klanten gemakkelijkere en comfortabelere services te kunnen bieden.
 • Wanneer u onze services gebruikt, kan uw webbrowser automatisch informatie zoals het adres en het IP-adres van de pagina die u hebt bezocht naar Google LLC sturen. Daarnaast kan Google een cookie in uw browser plaatsen om gegevens te verzamelen of een bestaande cookie te lezen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van de site en het leveren van andere diensten. Bovendien bevat deze informatie geen persoonlijk identificeerbare informatie.
 • Hoe Google LLC toegangsgegevens verzamelt en gebruikt, wordt beheerst door de Servicevoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google, Inc. U kunt Google Analytics ook uitschakelen voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik door de "Google Analytics opt-out add-on" in uw browser te installeren.
 • 8) AVG-rechten uitoefenen
 • Wanneer een klant die woonachtig is in een EU-lidstaat en onderworpen is aan de AVG, zijn of haar rechten onder de AVG uitoefent, neem dan eerst contact op met de contactgegevens in "11) Vragen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie".
 • Indien u ontevreden bent over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 • 9) Over herziening van dit beleid
 • We kunnen het privacybeleid wijzigen om het juiste beheer en de bescherming van persoonlijke informatie te verbeteren. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen op onze pagina, dus controleer het laatste privacybeleid.
 • 10) Verzoek om openbaarmaking van persoonlijke informatie, enz.
 • Degenen die het gebruiksdoel van de persoonlijke informatie van de klant die door het bedrijf worden bewaard, willen melden, bekendmaken, corrigeren, toevoegen of verwijderen, het gebruik willen opschorten of verwijderen, of de verstrekking aan een derde partij willen opschorten. vragen over de omgang met persoonsgegevens. Wij zullen in dat geval onverwijld de nodige maatregelen nemen in overeenstemming met de wet- en regelgeving en onze interne regels. Bovendien, als we niet geheel of gedeeltelijk aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we de reden uitleggen.
 • 11) Contact voor Privacybeleid
 • Voor vragen over dit privacybeleid, verzoeken om openbaarmaking, uitoefening van rechten met betrekking tot AVG en andere meningen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met de volgende contactpersoon.